HASTA HAKLARI

1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği ve Yönetmelikte yapılan 2014 tarihli değişiklikler referans alınarak hazırlanmıştır.

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı:
  Hastanın, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yararlanma; ırk, dil, inanç, yaş, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durum ayrımcılığına uğramadan hizmet alma hakkı vardır.

 2. Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı:
  Hastanın, her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme hakkı vardır.

 3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı:
  Hastanın sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme seçme ve değiştirme hakkı vardır.

 4. Mahremiyet hakkı:
  Hastanın, gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

 5. Reddetme, durdurma ve rıza verme hakkı:
  Hastanın, kendisine önerilen tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde rızasının alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

 6. Güvenlik Hakkı:
  Hastanın, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

 7. Dini vecibeleri yerine getirme hakkı:
  Hastanın, sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.

 8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı:
  Hastanın, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

 9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı:
  Hastanın, sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.
 10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:
  Hastanın, haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanma hakkı vardır.

HASTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1998 Tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği ve Yönetmelikte yapılan 2014 tarihli değişiklikler (Madde42/A) referans alınarak hazırlanmıştır.
Hastanın Sağlık Hizmeti Alırken Uyması Gereken Kurallar:

 1. Hasta, başvurduğu sağlık kurumun kurallarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 2. Hasta, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 3. Hasta, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelir ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 4. Hasta, randevu tarihine ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 5. Hasta, ilgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 6. Hasta, personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 7. Hasta, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta Hakları Birimine başvurur.